Premium Üyelik Nasıl Alınır?

İncele

Premium Üyelik Nasıl Alınır?

İncele

Premium Üyelik Nasıl Alınır?

İncele

Premium Üyelik Nasıl Alınır?

İncele

Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

KVKK Aydınlatma Metni

Yarasa.NET Tarafından kullanıcılara sunulan KVKK Aydınlatma Metni. İşbu sözleşmeyi kayıt olan tüm kullanıcılar okumuş, anlamış ve kabul etmiş olmaktadır.

www.yarasa.net internet forum sitemizde ve tüm alt alan adlarımızda şahsınıza ait kişisel verilerin işlenmesi ve korunması süreçlerine hassasiyetle önem vermekteyiz. İşbu aydınlatma metni; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 10. maddesi ile ilgili Yönetmelikler, Tebliğler ve Kurul kararları doğrultusunda aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek ve sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Bu metinde; kişisel verilerinizi işleme amacımız, hangi kişisel verilerinizi hangi yöntemle, hangi hukuki sebebe dayanarak işlediğimiz, kimlere ve hangi amaçla aktarabileceğimiz ve sahip olduğunuz haklarınız konularında detaylı bilgilere yer verilmiştir. Bu sebeple; aydınlatma metnini dikkatlice okumanızı tavsiye ediyoruz.

1. Kişisel Verilerinizi İşleme Sürecindeki Temel İlkelerimiz ve Önceliklerimiz

Kişisel verilerinizi 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" ile 5651 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun" kapsamında öngörülen usul ve esaslara uygun şekilde işleyerek korumaktayız. Kanun kapsamındaki "kişisel veri" ifadesinin yalnızca gerçek kişilere ait olan verileri kapsadığını, tüzel kişilere ait "kişisel veri" tanımlamasının olmadığını ayrıca bildirmek isteriz.

Kişisel verilerinizi; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru bir şekilde ve güncel olarak, belirli, açık ve meşru amaçlarımız doğrultusunda işlemekteyiz. Ayrıca kişisel verilerinizi; işlediğimiz amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde ilgili mevzuatta öngörülen veya işlediğimiz amaç için gereken süre kadar muhafaza etmekteyiz.

Aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamındaki kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen otomatik yollarla veya veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan yöntemlerle işlenmektedir.

İşbu aydınlatma metninde yazılı kişisel veri işleme amacımız değiştiğinde veri işleme faaliyetine başlamadan önce aydınlatma metnini güncelleyerek bilgilendirme yükümlülüğümüzü yerine getireceğiz.

2. Tanımlar

Okumakta olduğunuz Aydınlatma Metninde ve Kanun'da yer alan teknik terimleri daha anlaşılabilir kılmak adına 6698 sayılı Kanun'a uygun, açık ve sade şekliyle aşağıda sıraladık:

Kişisel veri: Kimliği belirli olan veya belirlenebilir gerçek kişiye ait her türlü bilgiyi,

Özel nitelikli kişisel veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini,

Veri sorumlusu: Kişisel verilerinizi işleyen, veri işleme amaçlarını ve yöntemlerini belirleyen, verilerinizi korumak üzere kurulan veri kayıt sistemi altyapısını hazırlayan ve yöneten sorumluyu,

Veri sorumlusu temsilcisi: Türkiye'de yerleşik olmayan veri sorumlularını Kanun'da belirlenen şartlarla temsile yetkili Türkiye'de yerleşik tüzel kişi ya da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiyi,

Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini, Kanun: 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nu,

Kişisel verilerin silinmesi: Kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini,

Kişisel verilerin yok edilmesi: Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini,

Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi: Kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi işlemini,

ifade eder.
3. Kişisel Verilerinizi İşleme Şartlarımız
Kanun'a göre kişisel veriler bazı istisnalar dışında ilgili kişinin açık rızası ile işlenebilmektedir. Açık rıza, belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı ifade etmektedir. Açık rıza olmadan işlenebilen kişisel veriler şu şekildedir;

3-1. Kanunlarda açıkça öngörülmesi
Gerek 5651 sayılı Kanun'a göre yer sağlayıcı olmamız sebebiyle doğan yükümlülüklerimiz, gerekse web sitemize üye olmanızla birlikte 6098 sayılı Kanun'a göre kurulan üyelik sözleşmesi kapsamında kanunlarda yazılı sebeplerle asgari düzeyde gerekli kişisel verileriniz açık rıza olmadan işlenebilir.

3-2. Bir sözleşmenin kurulması veya ifası
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde kişisel verileriniz işlenebilir.

3-3. Hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirebilmesi için zorunlu olması
Gerek adli makamlar gerekse idari makamlar tarafından bilgi ve belge talep edilmesi gibi sebeplerle hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi amacıyla kişisel verileriniz işlenebilir.

3-4. Alenileştirilmiş veri
Kişisel veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması durumunda bu verilerin işlenmesi mümkündür.

3-5. Hak tesisi, kullanılması ve korunması
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde kişisel verileriniz işlenebilir.

3-6. Veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusu olarak ROKİTO'nun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması halinde kişisel verileriniz işlenebilir.

4. İşlediğimiz Kişiler Verileriniz ve İşleme Gerekçelerimiz

Kişisel Verileriniz İşleme Amaçlarımız Yasal/ Hukuki Sebep/ler Sistemimize Ulaştığı Ortam
T.C. Kimlik Numarası, İsim
Soyisim, Doğum Tarihi, E-Posta, Yaşadığınız Şehir,
Kullanıcı Adı, Özgeçmiş,
Telefon Numarası, El Yazısı
ile günün tarihini içeren ve
Kimlikli Öz Çekim Fotoğrafı
Yarasa.NET forum sitemize üyeliğinizi gerçekleştirmek,
bilgilerinizi doğrulamak ve üyelik hesabınızı
onaylamak suretiyle üyelik sözleşmesinin
kurulması için asgari seviyede gerekli olması,
5651 ve 5237 sayılı Kanunlar gereği adli ve idari
makamlar tarafından talep edilmesi
durumunda bu yükümlülüğün yerine
getirilmesi
Üyelik sözleşmesinin
kurulması ve ifası, 5651
sayılı Kanun'dan kaynaklanan
Yer Sağlayıcı Yükümlülüklerinin
yerine getirilmesi için zorunlu
olması, Önceden aldığımız açık rızanız
Yarasa.NET ve alt alan adları
IP Adresi, Trafik Verisi,
Çerezler, Kullanılan Cihaz,
İşletim Sistemi ve Tarayıcı
5651 ve 5237 sayılı Kanunlar gereği
adli ve idari makamlar tarafından talep
edilmesi durumunda bu yükümlülüğün
yerine getirilmesi,
Üyelerimizi/ Potansiyel üyelerimizi
daha yakından tanımaya ve bu
doğrultuda web sitemizin altyapısını
geliştirmek amacıyla meşru
menfaatimizin gerçekleştirilmesi
5651 sayılı Kanun çerçevesinde
Yer sağlayıcı olarak hukuki yükümlülüğümüzün
yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
Veri sorumlusunun meşru menfaatleri için
veri işlenmesinin zorunlu olması,
Önceden aldığımız açık rızanız
Yarasa.NET ve alt alan adları
Özel Mesaj, Üye Notları,
Ceza Puanları ve Nedenleri
Üyelik hizmetinin ifası, 5651 ve 5237
sayılı Kanunlar gereği adli ve idari
makamlar tarafından talep edilmesi
durumunda bu yükümlülüğün yerine
getirilmesi
Bir hakkın tesisi,
kullanılması veya korunması için veri
işlemenin zorunlu olması,
veri sorumlusunun meşru
menfaatleri için veri
işlenmesinin zorunlu
olması, Önceden aldığımız
açık rızanız
Yarasa.NET ve alt alan adları
Profil Resmi, Sosyal
Temaslar ve Gruplar,
Resimler, Albümler, Meslek,
Konu ve Mesaj Altı İmza,
Banka Hesap Bilgileri,
Uzmanlıklar, Ticaret
Puanlama Sisteminde Yer
Alan Bilgiler (I-Trader Sistemi)
Yarasa.NET forum sitemizdeki üyelik
hizmetinden en üst seviyede
yararlanmak amacıyla üye tarafından
ihtiyari olarak bu bilgilerin sisteme
girilmesi ve alenileştirilmesi
Veri sahibinin kendisi
tarafından alenileştirilmiş
olması, Bir hakkın tesisi,
kullanılması veya
korunması için veri
işlemenin zorunlu olması,
Yarasa.NET ve alt alan adları

Üyelik girişi gerçekleştirilmediğinde IP Adresi, Trafik Verisi, Çerezler, Kullanılan Cihaz, İşletim Sistemi ve Tarayıcı gibi kişisel verileriniz anonim olarak işlenmektedir. Bu veriler kişisel veri sahibi ile ilişkilendirilmeden, web sitemizin alt yapısının güçlendirilmesi, potansiyel üyelerimizi daha yakından tanımak gibi meşru menfaatlerimiz doğrultusunda anonim olarak işlenmektedir. Web sitemizi üyelik girişi yapmadan kullanmaya devam etmeniz halinde bu verilerin anonim olarak işlendiğini kabul etmiş sayılmaktasınız.

5. Kişisel Verilerinizin Yurtiçi ve Yurtdışına Aktarılması (Paylaşılması)
Kişisel verilerinizi bu metinde yazılı işleme şartlarının yanında Veri sorumlusu ve yer sağlayıcı olarak kanunda belirtilen sebeplerle, hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla ve meşru menfaatlerimizle sınırlı olmak üzere yurt içinde ve yurt dışında bulunan iş ortaklarımızla, partnerlerimizle, hukuki/ ticari çözüm ortaklarımızla ve adli/idari makamlarla paylaşmaktayız. Sayılan bu sebeplerle yaptığımız paylaşımlar Yarasa.NET'in denetiminde olup kişisel verilerinizin paylaşılması konusunda veri güvenliğinize en üst seviyede önem veriyoruz. Tüm paylaşımlarımız 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 8. ve 9. maddelerine uygun şekilde, yeterli önlemler alınarak ve yeterli koruma sağlanarak paylaşılmaktadır.

5-1. Kişisel Verilerinizin Yurtiçine Aktarılması
Kişisel verilerinizi Yurtiçinde Teknosos Bilişim Hizmetleri. bünyesinde bulunan sunucularımızda saklamak ve yedeklemek için bu firmayla paylaşmaktayız. Bununla birlikte kişisel verilerinizi web sitemizin alt yapısını onarmak, stabil kılmak ve geliştirmek için teknik ekip, yazılım uzmanları, altyapı uzmanları, veritabanı uzmanları, grafik tasarım ekibi gibi dış hizmet sağlayıcılarımızla ve hukuki ihtilafların yönetilmesi ya da başvurularınızın cevaplandırılması için hukuk birimimizle ve avukatlarımızla Kanun'a uygun şekilde paylaşmaktayız
Kişisel verileriniz reklam anlaşmaları, ticari kampanyalar için iş ortaklarımızla da Kanun'a uygun şekilde paylaşılmaktadır. Bunun yanı sıra 5651 sayılı yasadan kaynaklanan yükümlülüklerimizin ve sorumluluklarımızın yerine getirilebilmesi amacıyla idari/ adli makamlar tarafından talep edilmesi halinde kişisel verileriniz bu makamlarla da paylaşılmaktadır.

5-2. Kişisel Verilerinizin Yurtdışına Aktarılması
Kişisel verilerinizi, aydınlatma metninde yazılı işleme taahhüdümüz ve ilkelerimiz kapsamında tüm gerekli güvenlik tedbirlerini alarak web sitemizin alt yapısını onarmak, stabil kılmak ve geliştirmek için yurtdışında bulunan teknik ekip, yazılım uzmanları, altyapı uzmanları, veritabanı uzmanları, grafik tasarım ekibi gibi dış hizmet sağlayıcılarımızla, reklam anlaşmaları, ticari kampanyalar için iş ortaklarımızla meşru menfaatlerimiz doğrultusunda Kanun'a uygun şekilde paylaşmaktayız.

7. Veri Sorumlusu ve Veri Sorumlusu Temsilcisi
eklenecek

8. Yürürlük
Okumakta olduğunuz aydınlatma metni www.yarasa.net web sitemiz için mevzuata uygun şekilde hazırlanmış olup ihtilaf halinde ya da uygulamadaki çelişkilerde 6698 Sayılı Kanun ve ikincil mevzuat düzenlemeleri dikkate alınacaktır. Aydınlatma metni, gereklilik halinde güncellenebilecek olup güncellendiğinde yeni aydınlatma metnine web sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

Çevrim içi kullanıcılar 2 Üye
Konular 32 Konu
Mesajlar 50 Mesaj
Kullanıcılar 29 Üye
Geri
Üst